بهمن رجبی - عصیانگری که باید شناخت

lموسیقی ظریف ترین ، حساس ترین ؛ و در یک کلام ، انسانی ترین شاخه هنر است « بهمن رجبی»

ویدیویی و صوتی

رادیو فرهنگ - برنامه امیرناصر افتتاح معلم بزرگ تنبک نوازی

با حضور بهمن رجبی - رضا خراشادی و فرید دهدزی

track 1

track 2

track 3

track 4

track 5

track 6

track 7

track 8


------------------------------------------------------------------------------------


بهمن رجبی -
کنسرت صنــــــــــم - اوایل 89

لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6---------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------

سخنرانی بهمن رجبی در دانشگاه آب و برق - 1386 (توصیه میکنم حتماً ببینید)


لینک 1                                      لینک 2

لینک 3                                      لینک 4

لینک 5                                      لینک 6

لینک 7                                      لینک 8

لینک 9                                      لینک 10

لینک 11                                    لینک 12

لینک 13                                    لینک 14

لینک 15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کنسرت گروه چکاد - بهمن رجبی - گرگان زمستان82

لینک 1                                    لینک 7

لینک 2                                    لینک 8

لینک 3                                    لینک 9   

لینک 4                                    لینک 10

لینک 5                                    لینک 11

لینک 6                                    لینک 12

لینک 13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سخنان کامبیز روشن روان (موسیقیدان و آهنگساز) در ارتباط با مکتب و اندیشه های بهمن رجبی.mp3        لینک دانلود

سواران دشت امید ، حصار ، موسیقی خلق لُر - علیزاده- رجبی - شکارچی.mp3   لینک دانلود


---------------------------------------------------------------------------------------------

آلبوم جدید نظم وزن : تنبک نوازی بهمن رجبی
(تاریخ انتشار : 89/12/07 به مناسبت روز میلاد بهمن رجبی)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه کوبه ای (ضربه ای) آفاق به سرپرستی محمدعلی برجیان (که یکی از شاگردان بهمن رجبی هستند) در آبان ماه 89 با همراهی گروه ژولیاک به سرپرستی محسن رزازی کنسرتی را اجرا کردند.که در این کنسرت سازهای ملودیک ، سازهای کوبه ای و ریتمیک را همراهی می کنند. و اساس کار بر پایه ریتمیک و کوبه ای اجرا می شود که چند قطعه از اجرای کار گروه کوبه ای را به خاطر حرمت نهادن به زحمات « معلم راستین هنر والای تنبک نوازی ایران » بهمن رجبی ، که چنین شاگردانی را تربیت کرده است ؛ در اینجا قرار داده ایم.

بروشور کنسرت     یک و دو

ضمناً بهمن رجبی نیز در این کنسرت حدود 10 دقیقه تنبک زورخانه و سخنرانی و تک نوازی تنبک اجرا میکند که جهت دانلود قرار داده شده است.

گروه کوبه ای آفاق 1        لینک 1

گروه کوبه ای آفاق 2        لینک 2 

گروه کوبه ای آفاق 3        لینک 3

گروه کوبه ای آفاق 4        لینک 4

گروه کوبه ای آفاق - بهمن رجبی - گفتگوی چپ و راست -تنبک زورخانه     لینک 5

گروه کوبه ای آفاق- گفتگوی چپ و راست          لینک 6 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درد دلهای بهمن رجبی - تصویری

لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بهمن رجبی - نمایش گوشه ای از موسیقی ضربه ای ایران ، نیشابور- گروه چکاد - مهرماه 1382 

لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6

لینک 7

لینک 8

------------------------------------------------------------------------------

موسیقی کوچک شبانه - قطعه موتسارت ارکستر ملل - بهمن رجبی 1384

لینک دانلود


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سخنرانی بهمن رجبی -  سقز 1388        تصویری 

لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرهنگسرای نهج و گوشه ای از زندگی بهمن رجبی (کامل)        تصویری لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6

لینک 7

لینک 8

لینک 9

لینک 10

لینک 11

لینک 12

لینک 13

لینک 14

لینک 15

لینک 16

لینک 17

لینک 18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« در این سخنرانی ها بررسی مکتب رجبی و سیرتکامل تنبک نوازی و زیبا شناسی و نیز دو نوازی تنبک با مزدک رجبی ، پسر آقای رجبی می باشد.
و توصیه میکنم که حتماً دانلود کنید زیرا که زیبا سخن میگوید و بیان می کند» 

بررسی سیر تکامل تنبک نوازی 1        صوتی 
دانلود


بررسی سیر تکامل تنبک نوازی 2          صوتی   دانلود

بررسی سیر تکامل تنبک نوازی 3          صوتی    دانلود

بهمن رجبی - تالار فردوسی                 صوتی    دانلود

زیبا شناسی 1                                    صوتی    دانلود

زیبا شناسی 2                                    صوتی    دانلود


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود کنسرت بهمن رجبی و گروه چکاد - تالار فارابی - زمستان 1380 (کامل) - تصویری


لینک 1

لینک 2

لینک 3

لینک 4

لینک 5

لینک 6

لینک 7

لینک 8

لینک 9

لینک 10

لینک 11                                                                                              بهمن رجبی در :
گزارش تخلف
بعدی